Jun 14, 2010

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 5:38-42.

Mata sa Mata
 38Narinig ninyong sinabi: Mata sa mata at ngipin sa ngipin. 39Ngunit sinasabi ko sa inyo: Huwag ninyong kalabanin ang masamang tao. Ngunit ang sinumang sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kaniya ang kabila. 40Kung may ibig magsakdal sa iyo at kunin ang iyong damit, payagan mo na rin siyang kunin ang iyong balabal. 41Sinumang pumilit sa iyo na lumakad ng higit sa isang kilometro, lumakad ka ng higit pa sa dalawang kilometro na kasama niya. 42Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong talikdan ang ibig humiram sa iyo.

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 5:38-42.

You have heard that it was said, 'An eye for an eye and a tooth for a tooth.' But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you on (your) right cheek, turn the other one to him as well. If anyone wants to go to law with you over your tunic, hand him your cloak as well. Should anyone press you into service for one mile, go with him for two miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow.

 

 Ang Salita ng Diyos (SND)

No comments:

Post a Comment