Jun 27, 2012

VOTE STRAIGHT!!!!!

PATAASIN ANG ANTAS NG MGA MANGAGAWA, MAS LALONG PATATAGIN ANG MABUTING RELASYON NG KOMPANYA AT ORGANISASYONHandang maglingkod lagi.. NAGKAISA!! "All things work together for good to them that love GOD." Romans 8:28


No comments:

Post a Comment